جریان ورودی درایو بیشتر است یا جریان خروجی ؟

یعنی جریان خروجی درایو از جریان ورودی آن بیشتر است.

جریان ورودی درایو بیشتر است یا جریان خروجی ؟

farasm